Általános szerződési feltételek

 

A Szolgáltató

Név: Control AID Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, Lövőház utca 17.

Telephely: 8200 Veszprém, Almádi út 26.

Képviselő neve: Farkas Balázs ügyvezető

Cégjegyzékszám: 19-09-511864

Adószám: 14876950-2-19

Közösségi adószám: HU14876950

Számlavezető Bank: Raiffeisen Bank

Bankszámlaszám: 12082104-01183415-00100006

E-mail: info@qaid.hu

 

Általános rendelkezések

 

1.       Szolgáltatás

A szolgáltatás tárgya a Control AID Kft. szoftverek használatának rendelkezésre bocsátása (továbbiakban Szolgáltatás), valamint a szoftverekhez tartozó, a szerződés további fejezeteiben leírt kiegészítő szolgáltatások nyújtása. A Felhasználónak szoftvertől függően lehetősége van a szoftver használati jogának megvásárlására, valamint havidíj fizetése mellett, bérlésére. A Felhasználó használati joga az élő terméktámogatási vagy bérlési időszak alatt megjelent mindenkori legfrissebb szoftververziókra keletkezik. Control AID szoftvernek kell tekinteni minden olyan szoftvert, amit a Control AID Kft. fejleszt, fejlesztett vagy engedéllyel terjeszt (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb szoftvert sem kizárva: Quality AID termelésirányító rendszer). A Control AID szoftver frissítése a Felhasználó felelőssége és feladata. A Szolgáltató élő havidíjas (bérleti konstrukció) vagy terméktámogatási szerződéssel rendelkező ügyfelei ingyenesen letölthetik a szoftver megjelenő frissítéseit a Control AID Kft. internetes oldaláról (http://www.qaid.hu).

 

2.     Alkalmazás

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi IV. törvény értelmében vett, gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső célból szerződést kötő személyekre alkalmazandó.

A Felhasználó által alkalmazott általános szerződési feltételek nem képezik a felek között létrejött szerződés részét, kivéve, ha a felek kifejezetten írásban eltérően állapodtak meg.

Amennyiben a jelen ÁSZF olyan szerződési feltételt tartalmaz, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, vagy a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltér, az külön figyelemfelhívó tájékoztatásként vastag betűvel került megjelölésre. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy ezen szerződési feltételről kifejezett tájékoztatásban részesült és azt a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően kifejezetten elfogadja.

 

Használati feltételek

A. Havidíjas konstrukció

3. A szerződés kezdete, futamideje és felmondása

3.1.     A Felhasználó a Szolgáltatóval köt szerződést az adott szoftver havidíjas használatára. A szerződés a Felhasználó, Szolgáltató weboldalán, telefonon, vagy írásban történő megrendelése, és annak Szolgáltató általi befogadása által jön létre. A szerződéskötéssel a Control AID szoftver használata a szerződéskötés napjától kezdve díjköteles.

3.2.     A szerződés határozatlan időre szól.

A Felhasználó a szerződést szabályszerűen írásban bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben az adott hónapra vonatkozó havidíj arányos része a Felhasználó részére kiszámlázásra kerül.

A Szolgáltató azonnali hatállyal felfüggesztheti a szolgáltatása teljesítését, ha a Felhasználó nem teljesítette határidőre a szolgáltatási díj kifizetését, vagy annak meghatározott részét. A felfüggesztés maximális időszaka az aktuális számla lejáratától számított maximum 30 nap. Ez idő alatt a Felhasználó a szoftvert és a hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat nem tudja használni. Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítésre kerül, abban az esetben a Szolgáltató újra aktiválja a Felhasználó hozzáférését a szoftverhez és a szoftverhez kötődő kiegészítő szolgáltatásokhoz. Amennyiben a havidíj kiegyenlítés a számla fizetési határideje után maximum 30 napig nem történik meg, a szerződés automatikusan felmondásra kerül. Felmondás esetében a Szolgáltató a Felhasználó összes szoftverhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatását megszűnteti, és a kiegészítő szolgáltatások adatait törli. A Felhasználó a felfüggesztés ideje alatti időszakra is köteles a szolgáltatás havidíjának teljesítésére.

Amennyiben a Felhasználó egy már felmondott, vagy a fenti okok miatt automatikusan felmondásra került bérleti szolgáltatást szeretne aktiválni, a következő feltételekkel teheti meg. Amennyiben egy teljesen új adatbázisban szeretne dolgozni, abban az esetben újra megrendeli a szolgáltatást, és befizeti az első havidíjat. Amennyiben a Felhasználó a régi adatbázisát szeretné újraaktiválni a szoftverben, a felmondás és az újraaktiválás közötti időszakra eső teljes szolgáltatási díj megfizetésével a Szolgáltató számára erre is lehetősége van.

A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Felhasználónak 30 napon túli lejárt tartozása van vele szemben, vagy az Felhasználó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, illetve jelen szerződésben foglaltakat.

3.3.     A szerződés megszűnésével véget ér a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége, és azon kötelezettsége is, mely szerint a Felhasználó számára a szoftverhez kötődő egyéb kiegészítő szolgáltatásokat biztosít.

  1. Létszám és telephely korlátozások Quality AID termelésirányító rendszerre vonatkozóan.

A rendszer létszám, megmunkáló gép illetve telephely korlátozással bérli az alkalmazást. A korlátozás mértéke létszám esetén a rendszerbe naponta bejelentkezhető felhasználók maximális számát jelenti, megmunkáló gép esetén a rendszerbe egy héten (hétfőtől-vasárnapig) maximálisan használható gépek számát jelenti, telephely esetén a különböző címen lévő maximális telephelyek számát jelenti.

  1. Fizetési feltételek

5.1.     A Szolgáltató szolgáltatásai ellenében történő fizetés mértéke és lejárta, a szerződéskötéskor érvényes árlista alapján történik. Az árak nem tartalmazzák a mindenkor érvényes ÁFA díját.

5.2.     A fizetés minden hónapban előre, az e-mailen kiküldött elektronikus vagy proforma számla alapján történik. Amennyiben a Felhasználó kiegyenlítette a havidíjat, Szolgáltató a Felhasználó részére a számlát megküldi.

5.3.     A Szolgáltató a szolgáltatás díját megemelheti, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld az ügyfeleknek, legalább 2 hónappal a díjemelést megelőzően. Amennyiben a Felhasználó nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg az emelés esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az emelt szolgáltatási díjak vonatkoznak.

  1. Az Ügyfélre vonatkozó felhasználási feltételek

6.1.     A Szolgáltató a szoftver-termékhez egy nem kizárólagos, nem licenchez kötött, nem átruházható, időben a szerződés időtartamára korlátozott használati jogot ad a Felhasználónak, az alábbi szabályokhoz mérten.

6.2.     A Felhasználó jogai az adott szoftver használatára korlátozódnak, mely bizonyos szoftverek esetében magában foglalja a jelen ÁSZF további fejezeteiben részletezett kiegészítő szolgáltatásokat is.

6.3.     A szoftverrel kapcsolatos valamennyi jogot a Szolgáltató fenntartja. Tilos a szoftver mindennemű jogosulatlan használata. A Felhasználó nem jogosult a szoftvert másolni, harmadik személynek átadni vagy harmadik személy számára elérhetővé tenni, bérbe vagy kölcsön adni, megváltoztatni vagy máshogy átalakítani.

6.4.     A szoftverhez biztosított termékszám kizárólag egyetlen adatbázis kiszolgáló példányra, és az ahhoz közvetlenül vagy számítógépes hálózaton kapcsolódó munkaállomásokra történő telepítését teszi lehetővé.

6.5.     Különböző Control AID szoftverek közötti átadás csak a mindenkori legfrissebb szoftververziók között működik, melynek előfeltétele mind a feladó, mind a fogadó programra megkötött élő havidíjas vagy terméktámogatási szerződés.

  1. A Felhasználó kötelezettségei

7.1.     A Felhasználó köteles a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat teljes körűen és helyesen megadni, valamint az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban közölni. Ez különösen vonatkozik a címmel kapcsolatos, számlázási adatokra, valamint az e-mail címre.

7.2.     A Felhasználó felel a maga oldaláról szükséges használati előfeltételek megteremtéséért, a megfelelő hardvereszközök biztosításáért (lásd Rendszerkövetelmény) a telekommunikációs kapcsolatért a Felhasználó és a Szolgáltató szervere között. A Szolgáltatás csakis élő Internet kapcsolat mellett használható.

7.3.     A Felhasználó köteles rendszerét és programjait úgy kialakítani (például megfelelő biztonsági intézkedések vírusok ellen, illetve azok terjedése ellen) hogy a biztonság, a feddhetetlenség, a rendszer elérhetősége ne csökkenjen.

7.4.     A Felhasználó köteles a jelszavakat, illetve a hozzáférési adatokat, melyeket a szoftver esetében használ titokban tartani. Köteles azon szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére is, melyeket egy harmadik fél az ő hozzáférési adataival és jelszavaival használ vagy megrendel. A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

7.5.     A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatokat, melyeket a szoftverben kezel rendszeresen és az adatok jelentőségéhez mérten menti, azért, hogy ezek egy esetleges adatvesztés esetén pótolhatóvá váljanak.

7.6.     A Felhasználó köteles a Szolgáltatót, az egyértelműen felismerhető hibákról tájékoztatni és megfelelő mértékben támogatni a hiba elhárítása során.

7.7.     A programhiba lejelentése, csak írásban, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezeti leírással tehető meg. A programjavításra csak a Szolgáltató telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Szolgáltató jogosult. Ha a hiba nem minősül programhibának, akkor a Felhasználó köteles a hibaelemzésért, és a hiba megoldásáért az aktuálisan érvényes szolgáltatási árlista alapján megállapított díjat kifizetni.

7.8.     Felhasználó köteles tartózkodni jelen szerződés tárgyára vonatkozó minden jogszabályellenes tevékenységtől, továbbá hatósági előírások és szerződéses kikötések megsértésétől.

  1. Felelősség

8.1.     Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést.

8.2.     A Szolgáltató felelőssége a kezdeti felhasználói hiányosságok miatt kizárt.

8.3.     A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 342 § (1) bekezdésében foglaltakat.

  1. Adatvédelem

A Szolgáltató munkatársai és alkalmazottai elfogadják, hogy a szoftver használatával kapcsolatban a Felhasználót érintő bizalmas információkat és üzleti titkokat korlátlan ideig kötelesek megőrizni és azt harmadik személynek nem adhatják át.

B. A Felhasználó által megvásárolt, havidíj nélküli szoftver felhasználási feltételei

A szoftver megvásárlásával a Felhasználó másra át nem ruházható jogot kap arra, hogy a szoftvert telepítse és használatba vegye (továbbiakban Licenc jog). Szükség esetén a saját adatokkal feltöltött szoftverről biztonsági másolatot készíthet kizárólag biztonsági vagy archiválási célból.

A megvásárolt szoftvert a Szolgáltató külön írásos engedélye nélkül a Felhasználó nem adhatja semmilyen jogcímen más(ok) birtokába vagy használatába.

10. Létszám és telephely korlátozások Quality AID termelésirányító rendszerre vonatkozóan.

A rendszer létszám, megmunkáló gép illetve telephely korlátozással vásárolja meg az alkalmazást. A korlátozás mértéke létszám esetén a rendszerbe naponta bejelentkezhető felhasználók maximális számát jelenti, megmunkáló gép esetén a rendszerbe egy héten (hétfőtől-vasárnapig) maximálisan használható gépek számát jelenti, telephely esetén a különböző címen lévő maximális telephelyek számát jelenti.

11. Többszörös telepítés korlátozása.

A szoftverhez biztosított termékszám kizárólag egyetlen adatbázis kiszolgáló példányra, és az ahhoz közvetlenül vagy számítógépes hálózaton kapcsolódó munkaállomásokra történő telepítését teszi lehetővé.

A szoftver használatát biztosító termékszám egyedi, amely azonosítja a szoftver felhasználóját, a használni kívánt szoftver típusát és ezen belül a szoftver változatát (Quality AID esetében a napi maximális felhasználó létszámot, hetente maximálisan használható gépek számát, a különböző címen lévő telephelyek maximális számát). A szoftvert és a használatát biztosító termékszámot a Felhasználó nem adhatja semmilyen jogcímen harmadik fél birtokába vagy használatába. Amennyiben a Szolgáltató visszaélést tapasztal a termékszámok használata során, jogában áll az adott termékszámot végérvényesen letiltani.

12. Különböző Control AID szoftverek közti adatátadás, kiegészítő Modulok használata

12.1. Különböző Control AID szoftverek közötti átadás csak a mindenkori legfrissebb szoftververziók között működik, melynek előfeltétele mind a feladó, mind a fogadó programra megkötött élő terméktámogatási szerződés.

12.2. A Control AID szoftverekhez kapcsolódó kiegészítő Modulok használatának előfeltétele, mind az alapszoftverhez, mind a kiegészítő Modulhoz kapcsolódó érvényes terméktámogatás megléte.

13. Terméktámogatás

Jelen szoftvertermék megvásárlásával Felhasználó a vásárlás dátumától számított 1 évig terméktámogatási szolgáltatásban részesül. A terméktámogatás meghosszabbítása évente lehetséges, a szoftvertermékre vonatkozó terméktámogatási díj megfizetésével. A terméktámogatás lejártáról és meghosszabbításának lehetőségeiről Szolgáltató értesíti a Felhasználót a terméktámogatás lejárata előtt.

Esetleges szerződésmódosítás esetén (pl. Programbővítés) az ÁSZF ismételt elfogadásának dátuma nem befolyásolja a termékkövetés lejáratát A Control AID Kft. élő terméktámogatási szerződéssel rendelkező ügyfelei ingyenesen letölthetik a szerződésben foglalt programok érvényes terméktámogatási időszakon belül megjelenő frissítéseit.

14. Ügyfélportál

Az érvényes terméktámogatási időszak alatt a Control AID Kft. a hozzáférést biztosít az Ügyfélportálhoz. A Felhasználók az Ügyfélportálból letölthetik az érvényes terméktámogatási időszakon belül megjelenő frissítéseket, valamint hozzáférnek az általuk megvásárolt számlázó programok teljes dokumentációjához. A Felhasználók a terméktámogatási időszak lejártát követően nem férnek hozzá a korábban a megvásárolt programok dokumentációjához és telepítőkészleteihez, így azok tárolása minden esetben a Felhasználók felelőssége. A terméktámogatási időszak lejártát követően a korábban megvásárolt szoftverek telepítőkészleteit a Control AID Kft. kizárólag a mindenkori szolgáltatási árlistában meghatározott díj ellenében (Verziópótlási adminisztrációs díj) bocsátja rendelkezésre

15. Control AID Free'd termékek esetében

Hivatkozások harmadik személyek weboldalaira: A szoftvertermék használata során, a megjelenő hirdetésekre kattintva Ön harmadik személyek weboldalaira csatlakozhat. Ezen weboldalak tartalmára a Control AID Kft.-nek nincs befolyása, így nem felelős a harmadik személyek weboldalainak tartalmáért.

16. Felelősség és kártérítés

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a Felhasználó igényeit.

A Szolgáltató felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik és ez alapján az esetleges kártérítés összege nem haladhatja meg a Felhasználó által vásárolt szoftvertermék(ek) használati jogának ellenértékeként kifizetett összeget.

17. Érvényesség, felmondás

A Licenc jog a számla keltétől a annak megszüntetésig illeti meg a Felhasználót. Felhasználó megszüntetheti a Licenc jogot oly módon, hogy a szoftvert és annak bármely formában létező valamennyi másolatát megsemmisíti. Egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett a Szolgáltató a Licenc jogot megszüntetheti és a további szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket és feltételeket megszegi. Ebben az esetben a Felhasználó köteles a szoftver összes példányát haladéktalanul megsemmisíteni, és Licenc joga megszűnik.

Szolgáltató a jelen szerződést felmondhatja és a további szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket megszegi.

18. Programhiba és annak lejelentése

A programhiba lejelentése, csak írásban, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezeti leírással tehető meg. A programjavításra csak Szolgáltató telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Szolgáltató jogosult. Ha a jelenség nem minősül programhibának, akkor a Felhasználó köteles az elemzésért, és a jelenség megoldásáért az aktuálisan érvényes szolgáltatási árlista alapján megállapított díjat kifizetni.